Jump to content


Photo
- - - - -

Profesor podoban za čišćenje stepenica


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
113 replies to this topic

#16 mile curcic

mile curcic
 • Members
 • 10,837 posts

Posted 21 November 2007 - 13:11

Opštinski sudija za prekršaje opštine Vračar u Beogradu, u prekršajnom postupku protiv okr. Todorović Božidara, zbog prekršaja iz člana 2. stav 1. tačka 7. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, na osnovu člana 80, 203, 207. i 212. Zakona o prekršajima, dana 14. 9. 1984. godine, donosi

REŠENJE

Okr. TODOROVIĆ (Borka) BOŽIDAR, rođen 1930. godine u mestu Bojići Šabac, profesor, III stepen, neoženjen, nezaposlen, živi od povremene zarade, sa stanom u Hadži Ruvimovoj br. 2, nekažnjavan7
Odgovoran je
zato što je dana 22.6.1983. godine u Beogradu u prostorijama Osnovnog suda udruženog rada u Bulevaru revolucije br. 70, čekajući raspravu u vezi izjavljene žalbe u prisustvu nastavnika Belić Olge i Bajić Radenka, na pitanje zašto je u molbi naveo da je moralno politički nepodoban izjavio: “zbog toga što sam izjavio, a i sada stojim na tome, jer sam principijelan čovek, da je Tito govno, da je samoupravljanje sranje i da su generali džabalebaroši”, te je na taj način na javnom mestu omalovažavao socijalističko-patriotska i nacionalna osećanja građana,
čime je učinio prekršaj iz člana 2. stav 1. tačka 7. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira,
pa mu se na osnovu istog propisa
IZRIČE
KAZNA ZATVORA u vremenskom trajanju od 40 (četrdeset) dana, koja će se izvršiti po pravosnažnosti rešenja.

#17 mile curcic

mile curcic
 • Members
 • 10,837 posts

Posted 21 November 2007 - 13:19

Ево и записника, ко воли да чита:

Okrivljeni u odbrani izjavi: da su činjenice koje mu se stavljaju na teret izmišljene, da reči koje se pominju nikad nije nigde kazao, niti te ljude poznaje, da oni lažu, da je odbijen prilikom konkursa za profesora istorije u školi “Josif Pančić” sa obrazloženjem da je nepodoban, zbog istih reči koje se pominju u zahtevu, ali to je sasvim nelogično jer je, ako je to kazao, rekao tek pošto je odbijen, i kada je došlo do suđenja, čak da je to i mislio nije lud da to kaže, da se oseća kao politički mučenik, da mu se to uvek lepi, da je pre 7,5 godina, dok je radio kao profesor u IV beogradskoj gimnaziji bio član samoupravne radničke kontrole, na kraju mandata dao pismenu izjavu i izneo konkretne nezakonitosti, pominjući imena ljudi, da je predat Okružnom javnom tužilaštvu zbog navodnog krivičnog dela iz člana 174. KZ, međutim krivična prijava je odbačena, da je posle direktor škole pokrenuo disciplinski postupak zbog istog dela, ali je prijava odbačena, da je Milica Babić formirala komisiju od 6 ljudi koji su bili predmet njegove najoštrije kritike u izveštaju, i da ga je Komisija praktično izbacila iz škole, da posle svega što mu se desilo zaista ničemu ne veruje, jer je izgubio poverenje u društvo u kojem živi, a ako je to nepodobnost, onda je nepodoban. Nije član SKJ, nikad nije ni bio. Da drugarica Milica Babić, predsednik Komiteta za obrazovanje Beograda, nije odgovarala zbog stvari koje je on uočio dok je radio u IV gimnaziji, te onda on može da ide i u aps, jer ako su oni ispravni građani, onda je njemu mesto sa suprotne strane barikade, iako mu se stalno prilepljuju političke aplikacije, borci, Tito, te izjavi: “dajte onda i to da odrobijam, pa da onda budem slobodan čovek i steknem neko poverenje”. Predložio je da se sasluša Olga Stojanović kao svedok.
Prilikom suočenja sa svedokom Bajić Radenkom okrivljeni je ostao kategoričan da inkriminisane reči nikad nije izgovorio, niti je bilo s kim takav razgovor vođen, da je svedok moralna nakaza i da laže, da je činjenica da je tom prilikom u hodniku bila drugarica Olga i drug Jeremić koji je primljen za profesora istorije, ali da se prisutnog svedoka ne seća iz hodnika, da je svedok bio neoficijelno prisutan, te da je zainteresovan da pomogne lažnom svedočenju. Svedok je ostao kategoričan pri ranije datom iskazu, a okrivljeni je predložio da se sasluša i stručni saradnik koji je prisustvovao ročištu u Osnovnom sudu udruženog rada, mada misli da razgovor pred sudom nije ušao u zapisnik.
Svedok Bajić Radenko u iskazu 2.7.1984. godine izjavi: da je slučajno bio prisutan 22.6.1983. godine u hodniku sa drugaricom Olgom Belić i drugom Jeremić Dušanom, da se u jednom trenutku Olga slučajno obratila drugu Todoroviću, pošto je on u molbi napisao da je izgubio posao kao politički nepodoban, ona mu je u tom smislu uputila pitanje, a on je odgovorio da je izgubio posao, zato što je izjavio da je Tito govno, da je samoupravljanje sranje i da su generali džabalebaroši, te dodao, da to i sada isto misli. Nije primetio da li je on bio u društvu sa nekom ženskom osobom, da su o ovoj izjavi okrivljenog obavestili Savet škole, Savet je doneo odluku da se obrate nadležnom supu.
Svedok Jeremić Dušan izjavi da je stajao u hodniku Osnovnog suda sa drugaricom Olgom i Bjelić Radenkom kada je prišao okrivljeni Todorović i obratio mu se rečima: “ko ste vi”, a odmah potom “ja znam, vi ste samnom u sporu”, on nije obraćao pažnju na njega a drugarica Olga mu se obratila rečima: “mi vas nismo primili zato što ste u molbi naveli da ste nepodobni i da ste izbačeni iz jedne škole”. On je na to odgovorio da je izbačen iz škole zbog svog ličnog stava i mišljenja koje je i danas zadržao, pa je potom nastala mala pauza, pa se drugarica Olga odvažila i upitala ga koje je to mišljenje, on je odgovorio doslovno “moji stavovi, zbog kojih sam ja izbačen su da je Tito najveće govno, da je samoupravljanje najveće sranje, a da su svi generali džabalebaroši”, potom je nastao strahoviti tajac, stranke koje su čekale ročište oko njih su se povukle, tako da je prosto između njih napravljena jedna tampon zona.
Stojanović Olga izjavi prvobitno 13.7.1984. godine da misli da je kasnila na ročište 22.6.1983. godine, mada nije sigurna, da je zatekla druga Božu u hodniku, da je uočila jednu stariju drugaricu sekretara škole i Jeremića, nije zatekla u razgovoru, niti u bilo kakvoj fizičkoj blizini druga Todorovića u odnosu na drugaricu sekretara škole.
Prilikom suočenja svedoka Stojanović Olge sa svedokom Jeremićem, svedok Stojanović Olga izjavi: da je jedan jedini put bila na ročištu i da se sad seća po garderobi da je bila jesen, i da to nije bio 22.6.1983. godine, a svedok Jeremić izjavi: da drugaricu Olgu Stojanović poznaje, da nije bila prisutna u hodniku suda 22.6.1983., da je ona zaista samo jednom bila na ročištu u jesen u septembru 1983. godine, kada je i upoznao.
Svedok Belić Olga, sekretar škole izjavi: na ročištu 23.7.1984. godine, da je sa kolegom Bajić Radenkom i drugom Jeremićem čekala u hodniku Suda 22. 6.1983. godine, kada je prišao profesor istorije, i pošto je u svojoj molbi napisao da je politički nepodoban, pitala ga je zašto je to napisao, a on je odgovorio: “da je Tito govno, da je samoupravljanje sranje, da su generali džabalebaroši” i da je zbog toga nepodoban, ali da je on principijelan čovek i da ostaje pri tome, da je ona bila zgranuta, te da je odmah po završetku ročišta obavestila Savet, te joj je naloženo da podnese prijavu GSUP-u, prijava je podneta u julu 1983. godine.
Ceneći sve izvedene dokaze, svaki posebno i sve zajedno, kako one koji okrivljenom idu u prilog, tako i one koji ga terete, Sudija je našao da je okrivljeni učinio prekršaj koji mu se stavlja na teret, da je za isti prekršaj kriv i odgovoran, te mu je izrečena kazna zatvora kao u dispozitivu.
Sudija je rešenje zasnovao na iskazima svih saslušanih svedoka, posebno svedoka Bajić Radenka, Jeremić Dušana i Belić Olge, čiji iskazi se podudaraju u potpunosti u pogledu bitnih elemenata učinjenog prekršaja, odn. izrečenih inkriminisanih reči kojima je okrivljeni omalovažavao nacionalna osećanja građana na javnom mestu, vređanjem imena druga Tita, kao i temelje društveno-političkog sistema – samoupravljanja, a na način opisan u zahtevu.
Iskaz svedoka Stojanović Olge, koja je saslušana po predlogu okrivljenog, Sudija nije uzeo u obzir jer je bez značaja u odnosu na konkretan prekršaj, jer svedok, što je utvrđeno pri suočenju sa svedokom Jeremićem, nije ni bila prisutna u hodniku dana 22.6.1983. godine.
Odbranu okrivljenog Sudija je odbacio kao neosnovanu, jer je po mišljenju ista neiskrena i smišljena na izbegavanje odgovornosti zbog učinjenog prekršaja.
Sa izloženog rešeno je kao u dispozitivu.
Odmeravajući vrstu i visinu kazne, Sudija se opredelio za kaznu zatvora, kao težu sankciju, u skladu sa članom 37. zakona o prekršajima, polazeći od težine konkretnog prekršaja, izrazito štetnih posledica po zaštitni objekat, direktnog umišljaja okrivljenog i držanja okrivljenog posle učinjenog prekršaja i na ročištu, a imao je u vidu, kao olakšavajuću okolnost činjenicu da isti do sada nije prekršajno ni krivično kažnjavan, te se opredelio za vremensko trajanje kazne zatvora kao u dispozitivu, sa uverenjem da će se izrečenom kaznom postići svrha kažnjavanja, te da će se okrivljeni ubuduće kloniti vršenja ove vrste prekršaja.
Odluku o troškovima postupka Sudija je doneo shodno članu 116. i 117. stav 1. Zakona o prekršajima, s obzirom na ishod i složenost postupka.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Gradskom veću za prekršaje Beograd, preko ovog Sudije, u roku od 8 dana od dana prijema rešenja.
SUDIJA ZA PREKRŠAJE:
Jasna Učajev

#18 Kastor

Kastor
 • Banned
 • 6,241 posts

Posted 21 November 2007 - 13:24

Božidar Todorović je progonjen zbog svojih jeretičkih političkih stavova. Koristiti njegov slučaj za prepucavanja da li je bio gori kobajagi komunizam od kobajagi kapitalizma jeste krajnje naivno i neinteligentno. Imali smo i imamo diktaturu Udbe koja kameleonski menja boje i gazde, ali ne i sebe.

#19 mile curcic

mile curcic
 • Members
 • 10,837 posts

Posted 21 November 2007 - 14:01

У Периклово доба постојао је чувени члан 133. кривичног законика по којем се судило за "злонамерно приказивање друштвено-политичке ситуације у земљи".
Злонамерно је било свако приказивање које се властодршцима није свиђало, а за осуду (од 1 до 10 година затвора) био је довољан један сведок. Наиме, у образложењу тог члана стајало је није од значаја за оцену о почињеном кривичном делу то пред коликим бројем је грађана такво злонамерно приказивање изнето, као ни то какав је ефекат изазвало.

А трпало се и по другим прекршајним основама у ћорку на пар недеља.
Сећам се случаја једног Осјечанина, Србина случајно, који је на послу коментарисао речи Станета Доланца ("ми, другови, морамо стегнути каишеве" - рече Стане) опаском да се исти удебљао као свиња.
Неколико колега који су већ пре били у завади са овим несрећником пријаве ове речи ООСК у ООУР и тако се човек нађе код судије за прекршаје и добије 2 недеље ћорке. И све то 80-их година, пред дефинитивни слом комунизма, што је логично јер се зна да умирући постају страшно ригидни.

#20 vladan

vladan
 • Members
 • 25,392 posts

Posted 21 November 2007 - 16:09

Tacno je da je postojao taj sramni clan 133 i da je njegova interpretacija bila vrlo siroka, mada nije precesto koristen.
Medjutim, nije me mrzelo da procitam obrazlozenje presude i zaista imam utisak da se radi, u najmanjem slucaju, o dusevno neuravnotezenom coveku.
Ako nije bolovao od dusevne bolesti, kazna zatvora primerena je deliktu, a ako je bolovao od dusevne bolesti, trebalo je da se leci; ni u jednom, ni u drugom slucaju nije bio za rad u nastavi.

#21 nighty

nighty
 • Members
 • 1,793 posts

Posted 21 November 2007 - 16:33

Nije sramota što je tada jedan profesor čistio stepenice, sramota je ovo danas da polupismeni kriminalci imaju više od profesora. Henry je u pravu.

#22 milica 04

milica 04
 • Banned
 • 279 posts

Posted 21 November 2007 - 16:40

Zasto moj komentar ne bi bio ljudski?
Treba li ja da verujem svakoj neproverenoj vesti? Niti znam izvor informacije, niti njenu tacnost. A pritom, ne jednom sam se uverio kako se danas mnoga protuva predstavlja "protivnikom mrske nam komunisticke diktature i terora".


Pa ako vec komentarises vest mozes da iskomentarises za oba slucaja - i ako je tacna i ako nije. Ja takode ne mogu da znam da li je vest tacna ali npr nemam razloga da ne mislim da nije. Uostalom pisac kog drzis u potpisu imao je takode simpaticna iskustva sa podobnoscu u komunizmu...

#23 milica 04

milica 04
 • Banned
 • 279 posts

Posted 21 November 2007 - 16:46

Pa da, jescete i korijenje, samo da imate ljudska prava.


:rolleyes:

#24 vladan

vladan
 • Members
 • 25,392 posts

Posted 21 November 2007 - 16:53

Pa ako vec komentarises vest mozes da iskomentarises za oba slucaja - i ako je tacna i ako nije. Ja takode ne mogu da znam da li je vest tacna ali npr nemam razloga da ne mislim da nije. Uostalom pisac kog drzis u potpisu imao je takode simpaticna iskustva sa podobnoscu u komunizmu...

Da, ali je cak i pisac kojeg drzim u potpisu, usprkos sve svoje politicke nepodobnosti, nakon izlaska iz zatvora u Srbiji dobio posao, a nije prao stepenice.

#25 milica 04

milica 04
 • Banned
 • 279 posts

Posted 21 November 2007 - 16:58

Da, ali je cak i pisac kojeg drzim u potpisu, usprkos sve svoje politicke nepodobnosti, nakon izlaska iz zatvora u Srbiji dobio posao, a nije prao stepenice.Hm, dobio posao, to nisam znala? Gde je on to radio? Ja znam samo da je pisao, pa su ga malo stampali, malo nisu, malo mu nisu dali pasos, pa malo jesu i tako dalje, ali ne znam da je bio zaposlen.

#26 Henry Chinaski

Henry Chinaski
 • Members
 • 19,241 posts

Posted 21 November 2007 - 17:02

:rolleyes:

Sta je cudno? Kako se ispostavilo, vasa takozvana ljudska prava i vazu takozvanu slobodu govora najvise zloupotrebljava najveca djubrad da bi cinila zlodela, kao sto su ovi koji dizu galamu u poslednje vreme umesto da cute, a obicnim i pitomim ljudima tako nesto nikad nije ni trebalo. Prema tome, ja sam protiv toga. Nekad sam bio za, a sad sam protiv. Nije to za vas. Meni ne treba sloboda govora koja ce da omoguci zlikovcima da laju ovako kao sto rade ovde, i ne trebaju mi ljudska prava koja su ista za pitome i postene ljude za zlokovce. Ako zlikovci budu istrebljeni, i kasnije sistematski istrebljavani kako se pojave, onda cu da budem i za slobodu govora i za ljudska prava.

Edited by Henry Chinaski, 21 November 2007 - 17:06.


#27 milica 04

milica 04
 • Banned
 • 279 posts

Posted 21 November 2007 - 17:05

Sta je cudno? Kako se ispostavilo, vasa takozvana ljudska prava i vazu takozvanu slobodu govora najvise zloupotrebljava najveca djubrad da bi cinila zlodela, kao sto su ovi koji dizu galamu u poslednje vreme umesto da cute, a obicnim i pitomim ljudima tako nesto nikad nije ni trebalo.Izvini, nisam bas razumela- ko smo mi? Ko dize galamu u poslednje vreme&cini zlodela?

#28 vladan

vladan
 • Members
 • 25,392 posts

Posted 21 November 2007 - 17:05

Hm, dobio posao, to nisam znala? Gde je on to radio? Ja znam samo da je pisao, pa su ga malo stampali, malo nisu, malo mu nisu dali pasos, pa malo jesu i tako dalje, ali ne znam da je bio zaposlen.

Pa zasto ga onda pominjes, ako ne znas njegovu biografiju?
Radio je u izdavastvu.

#29 Henry Chinaski

Henry Chinaski
 • Members
 • 19,241 posts

Posted 21 November 2007 - 17:08

Izvini, nisam bas razumela- ko smo mi? Ko dize galamu u poslednje vreme&cini zlodela?

Vi ste oni koji blebecu o slobodama i ljudskim prtavima, a zlodela cine zlikovci koji se takodje i deru, to je bar jasno. Eno ga jedan laje po novinama i pljuje svima u lice samo zato sto ih je prvo pokrao u ogromnim kolicinama. Prema tome, vasa sloboda i ljudska prava su, sto bi rek'o Erik Kartmen, obican bullshit.

#30 milica 04

milica 04
 • Banned
 • 279 posts

Posted 21 November 2007 - 17:12

Pa zasto ga onda pominjes, ako ne znas njegovu biografiju?
Radio je u izdavastvu.Sto da ga ne pominjem, znam nesto a i uvek je fino nauciti nesto novo :rolleyes: hvala na informaciji.

A sad o profesoru, ako je bio neuravnotezen i zbog toga nepodoban za rad u nastavi onda je trebalo da se uradi psiholoski test i da na osnovu toga bude diskvalifikovan. Koliko sam ja shvatila njemu je zabranjeno da radi iz ideoloskih razloga a ne zato sto je bio poremecen, i to je sasvim dovoljno za osudu i nema potrebe za ulazenje u to da li je on po tom drugom osnovu bio, ili ne, podoban za rad u prosveti.