Jump to content


Pravila upotrebe foruma

Poruke na forumu predstavljaju stavove i mišljenja autora, a ne vlasnika foruma ili njegove administracije. RTV B92 ne odgovara za sadržaj poruka niti za stavove iznesene u njima.

Komentari koji sadrže uvrede, pretnje, vulgarne reči, pornografiju, otvorene klevete ili pozive na nasilje, kao i poruke koje moderatori foruma smatraju nepriličnim, neće biti tolerisane. Ovo uključuje, ali se na to ne ograničava, i sve oblike nacionalne, rasne, verske, seksualne i bilo kakve druge mržnje, diskriminacije i/ili relativizacije.

Molimo vas da, ukoliko primetite poruke koje sadrže gore navedeno, to prijavite moderaciji i na taj način pomognete održavanje forumskih pravila.

Nije dozvoljeno ponovno otvaranje tema (topika) koje su moderatori već zatvorili ili uklonili.

Molimo vas da se držite teme. Poruke koje skreću raspravu sa teme mogu biti obrisane ili prebačene na drugu temu. Namerno i sistematsko skretanje tema i drugi vidovi ometanja diskusije neće biti tolerisani.

Potrudite se da vaši postovi imaju smisla. Postovi i topici koji su po proceni moderatora banalni i besmisleni biće uklanjani.

Nije dozvoljeno bilo kakvo oglašavanje ili propagiranje, uključujući politiko, religiozno i komercijalno.

Registracija sa besplatnih e-mail adresa (Gmail, Yahoo, Hotmail... ) nije poželjna.

Nije dozvoljeno korišćenje više od jednog korisničkog imena (nickname).

Nije dozvoljena upotreba materijala koji su zaštićeni autorskim pravom.

U komentarima nije dozvoljena upotreba svih velikih slova (CAPS), glomaznih fontova, Java Script-a, tabela, posebnih zaglavlja ili sličnih HTML sadraja.

Nije dozvoljeno korišćenje dugačkih i uvredljivih potpisa.

Preporučujemo da drugim učesnicima ne ostavljate lične informacije o sebi (brojeve telefona, e-mail, kućne adrese itd.). Takođe, nemojte ostavljati podatke takve prirode o drugim osobama i učesnicima foruma. Istovremeno, molimo da ne špekulišete o identitetu drugih učesnika.

Molimo da koristite srpski (hrvatski, bosanski, crnogorski) jezik.

Vlasnik foruma se NE obavezuje da obrazloži razloge za uklanjanje poruka i zadržava pravo da ugasi naloge korisnika koji krše navedene standarde.